Dječji forum

Dječji forum

Dječji forum je izvanškolska aktivnost djece u dobi od 7 do 14 godina. Aktivnosti dječjih foruma odvijaju se jedan puta tjedno, a uoči blagdana i praznika i više puta tjedno ovisno o programskim aktivnostima.

Osnovne aktivnosti su radionice provođenja prava djece predviđene Konvencijom Ujedinjenih naroda, izložbe povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta, susreti djece s načelnikom u Dječjem tjednu, susreti djece Dječjih foruma Hrvatske sa saborskim zastupnicima te javni nastupi djece u ostalim aktivnostima Društva. Djeca pored toga uče kroz igru i zabavu kako je moguć život s puno međusobnog uvažavanja. Tijekom godine prisustvuju na više susreta i aktivnosti sa drugim DF s područja Hrvatske, a u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske.

Ciljevi osnivanja i rada Dječjih foruma:

Razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju, te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Zadaće:

  • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
  • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
  • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima
  • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
  • uključivanjem djece u humanitarne akcije razvijati u djece osjećaj solidarnosti i humanosti prema ljudima u potrebi i svim narodima svijeta
  • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnome demokratskom društvu